فریم ورها

دریافت فریم ورهای محصولات DVR هایک ویژن

دانلود فریم ور DS-7104HQHI-K1

دانلود فریم ور DS-7108HUHI-K1

دانلود فریم ور DS-7204HUHI-K2

دانلود فریم ور DS-7324HQHI-K4

دانلود فریم ور DS-8124HQHI-K8

دانلود فریم ور DS-7208HQHI-K1/E

دانلود فریم ور DS-7216HUHI-K2

دانلود فریم ور DS-7208HUHI-K1

دانلود فریم ور DS-7224HQHI-K2

دانلود فریم ور DS-7332HQHI-K4

دانلود فریم ور DS-8108HQHI-K8

دانلود فریم ور DS-7304HQHI-K4

دانلود فریم ور DS-7216HQHI-K1/E

دانلود فریم ور DS-8116HQHI-K8

دانلود فریم ور DS-7204HUHI-K1/E

دانلود فریم ور DS-7204HQHI-K1/E

دریافت فریم ورهای محصولات NVR هایک ویژن

دریافت فریم ور دوربین های PTZ هایک ویژن

دریافت فریم ورهای دوربین های تحت شبکه هایک ویژن

دریافت فریم ور ANPR(DS-2CD4xxxx)

دریافت فریم ور E0 Civil platform (2U01,2U21,2Q01,2Q21)

دریافت فریم ور E1 platform(12X1,13X1)

دریافت فریم ور E2 platform (DS-2CD1X01,IDS-2CD6810)

دریافت فریم ور E3 platform(2X23G0-IW2 Wi-Fi,1X23G0,2X21G0,2X27G3E)

دریافت فریم ور E3S platform(1X23G0E,1X21(E))

دریافت فریم ور E4 platform(1X21,1X31)

دریافت فریم ور E6 platform [Wi-Fi (B) model, 2421]

دریافت فریم ور E7 platform (1X43G0E)

دریافت فریم ور G0 platform(1X43G0 1X53G0 2X47G3E 2X4’51G1-IDW1’2)

دریافت فریم ور H0 platform(40X5)

دریافت فریم ور H1 DS-2CD6A64H1 DS-2CD6A64

دریافت فریم ور DS-2CD5XXX

دریافت فریم ور 8426G0’F

دریافت فریم ور DS-2CD6924 

دریافت فریم ور DS-2CD6DX4

دریافت فریم ور DS-2CD7XXX

دریافت فریم ور DS-2CD7xxx’P ANPR

دریافت فریم ور DS-2CD’XM6425G0’F

دریافت فریم ور DS-2CD63X5

دریافت فریم ور H5 (DS-2CD69XXG0)

دانلود فریم ور H5 (DS-2CD8146)

دانلود فریم ور H7 Platform(DS-2CD6DX2)

دانلود فریم ور H7 Platform(iDS-2CD7XXX)

دانلود فریم ور R0 Fisheye(DS-2CD2942F-I(W)(S))

دانلود فریم ور R0 platform (2xx2)

دانلود فریم ور R1 platform (40xx,41xx,42xx,43xx,6412FWD)

دانلود فریم ور R2 platform (DS-2CD1x10,1X02,1X21,2xx0,2X14,4xx0, mobile IPC)

دانلود فریم ور R3 platform (4x26FWD,6026FHWD,iDS-6XXX)

دانلود فریم ور R4 Fisheye(DS-2CD63XXF-I(S)(V))

دانلود فریم ور R4 platform (4XX5 series,6986F-H)

دانلود فریم ور R6 platform (2X22FWD, 2X42FWD, 2X52,64X4FWD,1X31,1X41)

دانلود فریم ور R7 platform (H.265 4X26EFWD, 4BX6, 4CX6, 4DX6, 4A24FWD 20x, mobile IPC)

دریافت فریم ورهای دستگاه های ضبط تصاویر ورتینا

دریافت فریم ورهای دوربین مداربسته ورتینا